POLÍTICA DE PRIVADESA

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Titular: ATLASPORT MONTEROSA, SLU (d’ara endavant, “ATLASPORT MONTEROSA”)

Domicili: Carretera dels Vilars, Edifici Vilars B, Escaldes Engordany, AD700 (Principat d’Andorra)

NRT: L-711512-A

Telèfon: +376 660 608

Correu electrònic: administracio@monterosasport.com

Delegat de Protecció de Dades: Marc Pariente

2. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS, BASES LEGITIMADORES I CATEGORIES DE DADES PERSONALS TRACTADES

2.1. Finalitats del tractaments:

ATLASPORT MONTEROSA  tractarà les seves dades personals, de manera manual i/o automatitzada, per les següents finalitats especifiques:

      a. Contacte i servei d’atenció al client: Mitjançant el formulari i el correu de contacte indicats tant a la Web d’ATLASPORT MONTEROSA com en aquesta Política de Privadesa, i al servei d’atenció al client o a les xarxes socials, ATLASPORT MONTEROSA recollirà i tractarà les seves dades personals, si s’escau necessari, amb la finalitat de gestionar correctament les seves sol·licituds d’informació o drets, i les seves consultes o reclamacions;

 

Dades personals sol·licitades[U41] : Noms, Cognoms, Adreça electrònica i telèfon

 

      b. Anàlisi d’ús, funcionament i millora de la Web: Mitjançant les cookies i altres tecnologies de rastreig que ATLASPORT MONTEROSA posa al seu dispositiu, sempre tenint en compte les indicacions del seu consentiment, ATLASPORT MONTEROSA recollirà i tractarà les seves dades personals per a millorar la seva experiència i els nostres serveis analitzant la seva navegació i com interactua amb nosaltres mitjançant aquesta Web i també, per poder mostrar-li publicitat en funció els seus hàbits de navegació. Per a més informació, si us plau consulti la nostra política de “cookies”.

 

Dades personals sol·licitades: direcció d’IP, processos iniciats i abandonats, tipus de dispositiu amb el que accedeix a la nostra Web, temps de permanència en aquest, pàgina web visitada anteriorment, navegador, localitat i país, sistema operatiu, entre altres. [U42] 

 

      c. Enviament de comunicacions publicitàries per vies electròniques: ATLASPORT MONTEROSA recollirà i tractarà les seves dades personals per enviar informació a través de correu electrònic [U43] amb finalitats publicitàries i promocionals sobre els seus productes, novetats, promocions i sortejos.

 

Dades personals sol·licitades: nom, cognom, correu electrònic i número de telèfon.[U44] 

 

      d. Formalitzar l’adquisició i la provisió dels productes: Mitjançant el formulari de compra, ATLASPORT MONTEROSA tractarà les seves dades personals per tramitar correctament: l’adquisició de productes,  la gestió del procés de pagament, així com el sorgiment de qualsevol incidència relativa a la seva provisió.

 

Dades personals sol·licitades: nom, cognom, número de telèfon, correu electrònic, direcció domiciliària, tramitació de reclamacions i/o devolucions, historial de compra i mitjans de pagament. [U45] 

 

       e. Exercici dels drets: ATLASPORT MONTEROSA tractarà les seves dades de contacte per autentificar, en la mesura del possible, la validesa de les sol·licituds d’exercici de drets (veure l’apartat 4 d’aquesta política de privadesa) i per comunicar-li qualsevol violació de seguretat que pugui comportar un alt risc per als seus drets i llibertats.

 

Dades personals sol·licitades[U46] : nom, cognom, correu electrònic i número de telèfon.

2.2. Bases legitimadores del tractament:

Les seves dades personals podran ésser objecte de tractament de conformitat amb una o varies de les següents bases jurídiques:

      a. El consentiment inequívoc que vostè manifesta en contactar amb nosaltres mitjançant els formularis i correus electrònics que aquesta Web posa a la seva disposició, unit al nostre interès legítim per a atendre la seva sol·licitud, consulta o reclamació;

 

        b. El consentiment exprés que vostè ens dona per permetre’ns descarregar al dispositiu amb el qual vostè accedeix a aquesta Web les cookies  (galetes i resta de tecnologies de rastreig) que no són necessàries per al correcte funcionament d’aquesta Web;

 

          c. Per executar el contracte a partir del moment que vostè accepta expressament els Termes i les Condicions Generals de Contractació, esdevé part del contracte de compra dels productes que subscriu amb ATLASPORT MONTEROSA. Per tal de donar compliment a les disposicions dels Termes i les Condicions Generals de Contractació, és necessari recopilar les seves dades personals. Davant la negativa de proporcionar les dades necessàries, serà impossible realitzar efectivament la compra del producte demanat.

 

          d. El compliment d’obligacions legals que hagi de complir ATLASPORT MONTEROSA com a responsable del tractament de les seves dades personals.

 

2.3. Termini de conservació de dades:

En general, les seves dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquesta política de privadesa. Posteriorment, les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin en prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable. Un cop aquest termini prescrigui, es procedirà a l’eliminació de totes les dades personals dels usuaris i/o clients.

2.4. Disposicions relatives al tractament de dades personals de menors i/o tercers:

          a. No es poden facilitar dades personals que no siguin de titularitat de la persona que les facilita. No obstant, en cas que fos justificable que això succeeixi, la persona que faciliti les dades personals assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular d’aquestes de tot el previst en aquesta política de privadesa.

 

         b. En els supòsits de tractament de dades personals d’un menor d’edat, aquest garanteix a ATLASPORT MONTEROSA que compta amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela per a que ATLASPORT MONTEROSA tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa. D’igual manera, en els supòsits de tractament de dades personals d’una persona que tingui el seus drets limitats, aquesta garanteix a ATLASPORT MONTEROSA que compta amb l’autorització dels titulars de la seva tutela o curatela per a que ATLASPORT MONTEROSA tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa.

3. CATEGORIES DE DESTINATARIS, INCLOSOS ELS PRESTADORS DE SERVEIS, I TRANSFERÈNCIES A TERCERS PAÏSOS O ORGANITZACIONS INTERNACIONALS (TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS):

3.1. En cas que, per a aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris:

       a. Proveïdors de serveis d’ATLASPORT MONTEROSA que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’ATLASPORT MONTEROSA i de conformitat amb aquesta política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat;

 

         b. Tercers que no tinguin relació amb ATLASPORT MONTEROSA, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, altra normativa o procediment legal; (2) i/o detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics; (3) fer complir els termes i condicions del producte adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions.

 

         c. Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides.

3.2. ATLASPORT MONTEROSA no realitza transferències Internacionals de dades personals de conformitat amb l’establert a la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals.

4. DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS:

En compliment de l’establert a la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, i al Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, ATLASPORT MONTEROSA l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició de les seves dades personals, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic[U47]  administracio@monterosasport.com.

Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a una autoritat de control en matèria de protecció de dades, és a dir principalment l’Agència Andorrana de Protecció de Dades i/o a l’autoritat de control del seu país de residència.

5. SEGURETAT:

ATLASPORT MONTEROSA té el ferm compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris d’aquesta Web, per la qual cosa, per a protegir les diferents tipologies de dades personals reflectides en aquesta política de privacitat durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per a evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

6. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVADESA:

Aquesta política de privadesa està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment. Per l’anterior, li recomanem que consulti aquesta política de privadesa de manera freqüent.

 

Última actualització: [...] de [...] del 2023

Product added to compare.